ជីវិតក្នុងព្រៃរបស់ ម៉ៅឃ្លី BRRip (English & Khmer Sub)


ចុចលើ CC ដើម្បី​ប្តូរភាសារបស់​ Subtitle។ សម្រាប់ Subtitle ជាភាសាខ្មែរគឺបកប្រែដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពី​ Google Translate ដូចច្នេះសូមអធ្យាស្រ័យ​សម្រាប់​ពាក្យដែលបកពុំត្រូវ​ឬអានមិនយល់ :D

មើលរឿងល្បីៗជាច្រើនទៀតនៅ hollymoviehd.com