កំប្លែង CNC - តាទាស់ យាយទើស (២៩ កក្កដា ២០១៦)

CNC COMEDY CBS TEAM
Ta Tors Yeay Ters
29 July 2016