Sasda Production CD Vol 06 [Bek Pi Bong Thae Kloun Oy Laor]


Sasda Production CD Vol 06 [Bek Pi Bong Thae Kloun Oy Laor]

TRACKLIST:

01. Bek Pi Bong Thae Kloun Oy Laor - Esak [Get It Here]
02. Bek Pi Bong Oun Ban Sok Nas - Sadyna [Get It Here]
03. Ka Srolanh Trem Mouy Chhav - Esak [Get It Here]
04. Songsa Copy - Solita [Get It Here]
05. Peak Srolanh Pi Mun Tov Na Bat Os Hey - Esak [Get It Here]
06. Lung Snea Oun Hey - Sarain [Get It Here]
07. Kit Oy Jbas Mun Neng Snea - Sadyna [Get It Here]
08. Jong Nov Komlors Oy Ban Yu - Sarain [Get It Here]
09. Em Zem - Sarain [Get It Here]
10. Jam Thae Srey Pel Neak Tmey Laeng Trov Ka - Ravi [Get It Here]